ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAMEROVÝM SYSTÉMEM

1 OBECNÁ USTANOVENÍ
Tento dokument poskytuje informace o tom, jak společnost CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 388/1, PSČ 11000, Česká republika, IČO: 26149737, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 6353 (dále jen „my“ nebo „Centrum Černý Most“), zpracovává osobní údaje získané o fyzických osobách vstupujících do prostor monitorovaných kamerovým systémem a osob jiným způsobem evidovaných při vstupu do objektů či areálů Centra Černý Most prostřednictvím provozu kamerového systému a jak dále s těmito osobními údaji Centrum Černý Most nakládá a chrání je. 
Účelem těchto Zásad zpracování osobních údajů kamerovým systémem (dále jen „Zásady zpracování“) je informovat vás o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s provozem kamerového systému a dále vás informovat o vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit (kapitola 7 níže).
Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

2 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Správcem osobních údajů získaných kamerovým systémem je CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 388/1, PSČ 11000, Česká republika, IČO: 261 49 737, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6353. 
Provozovatelem kamerového systému, a tedy zpracovatelem osobních údajů z kamerového systému, je společnost Special Service International, spol. s r.o., se sídlem na adrese Letohradská 711/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 261 16 570, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 71527.
Kontaktní údaje Správce údajů pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů jsou:
Adresa: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9
Telefonní číslo: +420 281 918 100
Web: www.centrumcernymost.cz/contact 
Emailová adresa: infoccm@urw.com 

3 ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ
Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím kamerového systému se záznamem v rozsahu vaší podobizny zachycené na kamerovém záznamu, a to za následujícími účely: 
Hlavní účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je zajištění bezpečnosti všech osob v nákupním centru. Dle metodiky Ministerstva vnitra jsou obchodní centra na území České republiky tzv. měkkým cílem potenciálních teroristických útoků, u nichž je potřeba dbát na vyšší míru zabezpečení a ochrany proti teroristickým útokům. Kamerový systém je dle této metodiky prvním doporučeným bezpečnostním elektronickým prvkem, který nám pomáhá zajistit vaši bezpečnost po celou dobu pobytu v rámci Centra Černý Most. 
Kamerový systém dále chrání návštěvníky obchodního centra i proti dalším ohrožením bezpečnosti v důsledku trestné činnosti, rizikového chování, nehod a dalších rizik ohrožujících fyzickou bezpečnost osob. 
Dalším účelem zpracování je ochrana majetku společnosti Centrum Černý Most, jakož i majetku návštěvníků, nájemců a dodavatelů obchodního centra, zejména proti škodám způsobeným trestnou činností a vandalismem. 
Prostřednictvím kamerového systému může docházet rovněž ke zpracování anonymizovaných údajů. Účelem zpracování těchto údajů je zjištění aktuálního počtu návštěvníků v obchodním centru, a to pro statistické účely společnosti Centrum Černý Most (jedná se o anonymní údaje, které nijak neidentifikují konkrétní osoby).
Právním základem zpracování je oprávněný zájem Centra Černý Most ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v ochraně výše uvedených chráněných hodnot a zájmů.

4 POPIS KAMEROVÉHO SYSTÉMU A DOBA ULOŽENÍ ZÁZNAMU
Kamerový systém v rámci je tvořen celkem 323 kamerami umístěnými v rámci areálu Centra Černý Most. Kamery snímají vnější prostory objektu spadající do vlastnictví Centra Černý Most, prostory společné obchodní pasáže, veškeré společné prostory, manipulační prostory, vstupní dveře a skladové, kompletační prostory objektu. Kamery nesnímají prostory určené k ryze soukromým úkonům, ve kterých může dojít k narušení vaší intimní zóny. 
Celý prostor nákupního centra je u každého vchodu označen piktogramem kamery.
Kamery snímají obraz barevně a nepřetržitě. Osobní údaje obsažené na záznamech z kamer jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 7 dní, což je doba nutná k tomu, abychom mohli zjistit a prošetřit případný incident. Po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány přepisem ve smyčce. Určité části záznamů (včetně osobních údajů v nich obsažených) mohou být dále selektivně uchovávány po delší dobu za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu.

5 SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)
Záznamy z kamerového systému můžeme sdílet s některými třetími stranami, které zajišťují naši bezpečnost nebo jsou pověřeni obhajobou našich právních nároků a dále s některými orgány veřejné moci. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů nebo jsou dalšími správci. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména s:
Provozovatelem kamerového systému, společností Special Service International, spol. s r.o., který zároveň zajišťuje ostrahu objektu Centra Černý most, včetně k němu náležejících pozemků ve vlastnictví Centra Černý Most;
v nezbytném rozsahu (zejména v souvislosti s poskytováním služeb a se zpracováním statistik týkajících se počtu návštěvníků) se sesterskou společností Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o. se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 388/1, PSČ 11000, Česká republika, IČO: 43873464, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 5217;
externími právními zástupci vázanými povinností mlčenlivosti pro ochranu našich oprávněných zájmů;
orgány činnými v trestním řízení, soudy či správními orgány v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.
Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce, tedy provozovatelem kamerového systému a společností Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o., jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň jejich ochrany jako tyto Zásady zpracování.

6 ZABEZPEČENÍ DAT
Zavedli jsme a udržujeme přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Veškeré přístupy oprávněných osob ke kamerovým záznamům jsou umožněné jen v odůvodněných případech a vždy jsou řádně logovány.
Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům a školení zaměstnanců.

7 VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ
Pokud si přejete uplatnit jakékoliv ze svých níže uvedených práv a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prosím na kontaktních údajích uvedených v článku 2 výše.
Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

7.1 Zpřístupnění osobních údajů
Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby.
Přístup k vašim údajům z kamerového systému, případně kopii těchto údajů, vám budeme schopni poskytnout pouze v případech, kdy nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody třetích osob a zároveň budeme schopni na základě vámi sdělených informací identifikovat část kamerového záznamu, který obsahuje vaše osobní údaje. Práva třetích osob budou nepříznivě dotčena zejména v případech, kdy požadovaná část kamerového záznamu bude obsahovat rovněž osobní údaje těchto třetích osob.

7.2 Omezení zpracování
Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.
Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit na výše uvedených kontaktních údajích.

7.3 Námitky proti zpracování
Proti zpracování máte právo vznést námitky. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. 
Námitky proti zpracování můžete vznést na výše uvedených kontaktních údajích.

7.4 Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 
Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu jsou www.uoou.cz.